Zásady ochrany osobných údajov online obchodu Marmex.pl

Obsah:

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
2. ZÁKLADY SPRACOVANIA ÚDAJOV
3. ÚČEL, ZÁKLAD, OBDOBIE A ROZSAH SPRACOVANIA ÚDAJOV V ONLINE OBCHODE
4. Príjemcovia údajov v online obchode
5. PROFILOVANIE V ONLINE OBCHODE
6. PRÁVA OSOBY, KTORÉ SA TÝKAJÚ ÚDAJOV ÚDAJOV
7. COOKIES V OBCHODE ONLINE, PREVÁDZKOVÉ ÚDAJE A ANALYTICS
8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 


1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 

2. DÔVODY NA SPRACOVANIE ÚDAJOV

 

3, ÚČEL, ZÁKLAD, OBDOBIE A ROZSAH SPRACOVANIA ÚDAJOV V ONLINE OBCHODE

 

Účel spracovania údajov Právny základ pre obdobie spracovania a uchovávania Rozsah spracovaných údajov

Plnenie kúpnej zmluvy alebo zmluvy o poskytovaní elektronických služieb alebo konanie na žiadosť dotknutej osoby pred uzavretím uvedených zmlúv

Článok 6 1 lit. b) nariadenia GDPR (plnenie zákazky)

Dáta sa ukladajú na obdobie potrebné na vykonanie, ukončenie alebo iné ukončenie zmluvy.

Maximálny rozsah: meno a priezvisko; e-mailová adresa; kontaktné telefónne číslo; dodacia adresa (ulica, číslo domu, číslo bytu, PSČ, mesto, krajina), adresa bydliska / firmy / sídla (ak sa líši od dodacej adresy).

V prípade príjemcov služieb alebo zákazníkov, ktorí nie sú spotrebiteľmi, môže správca dodatočne spracovať názov spoločnosti a daňové identifikačné číslo (NIP) príjemcu služby alebo zákazníka.

Poskytovaný rozsah je maximálny - napríklad pri osobnom odbere nie je potrebné uvádzať dodaciu adresu.

Priamy marketing

Článok 6 1 lit. f) nariadenia GDPR (oprávnený záujem správcu)

Údaje sa uchovávajú počas trvania legitímneho záujmu, ktorý sleduje správca, ale nie počas obdobia obmedzenia nárokov voči dotknutej osobe v súvislosti s obchodnou činnosťou vykonávanou správcom. Premlčacia doba je stanovená zákonom, najmä občianskym zákonníkom (základná premlčacia doba pre nároky súvisiace s podnikaním je tri roky a pre kúpnu zmluvu - dva roky).

Správca nemôže spracovať údaje na účely priameho marketingu v prípade skutočnej námietky v tomto ohľade zo strany dotknutej osoby.

E-mailová adresa

Marketing

Článok 6 1 lit. a) nariadenia GDPR (súhlas)

Údaje sa uchovávajú dovtedy, kým dotknutá osoba nezruší svoj súhlas s ďalším spracovaním svojich údajov na tento účel.

Meno, e-mailová adresa

Názor zákazníka na uzatvorenú kúpnu zmluvu

Článok 6 1 lit. a) nariadenia o HDPR

E-mailová adresa

Vedenie daňových alebo účtovných kníh

Článok 6 1 lit. c) nariadenia o GDPR v súvislosti s z umenia. 86 ods. 1 daňového poriadku, t. J. Zo 17. januára 2017 (Zbierka zákonov z roku 2017, položka 201) alebo čl. 74 2 zákona o účtovníctve, t. J. Z 30. januára 2018 (Zbierka zákonov z roku 2018, položka 395).

Údaje sa uchovávajú po dobu požadovanú zákonom, ktorá ukladá správcovi povinnosť ukladať daňové knihy (do uplynutia premlčacej doby pre daňovú povinnosť, pokiaľ daňové zákony neustanovujú inak) alebo účtovníctvo (5 rokov od začiatku roka nasledujúceho po finančnom roku, ktorého sa údaje týkajú).

Meno a priezvisko; adresa bydliska / firmy / sídla (ak sa líši od dodacej adresy), názov spoločnosti a daňové identifikačné číslo (NIP) príjemcu služby alebo zákazníka

Stanovenie, vyšetrenie alebo obhajoba nárokov, ktoré môže uplatniť Správca alebo ktoré možno uplatniť voči Správcovi

Článok 6 1 lit. f) nariadenia GDPR

Údaje sa uchovávajú počas trvania legitímneho záujmu, ktorý sleduje správca, ale nie počas obdobia obmedzenia nárokov voči dotknutej osobe v súvislosti s obchodnou činnosťou vykonávanou správcom. Premlčacia doba je stanovená zákonom, najmä občianskym zákonníkom (základná premlčacia doba pre nároky súvisiace s podnikaním je tri roky a pre kúpnu zmluvu - dva roky).

Meno a priezvisko; kontaktné telefónne číslo; e-mailová adresa; dodacia adresa (ulica, číslo domu, číslo bytu, PSČ, mesto, krajina), adresa bydliska / firmy / sídla (ak sa líši od dodacej adresy).

V prípade príjemcov služieb alebo zákazníkov, ktorí nie sú spotrebiteľmi, môže správca dodatočne spracovať názov spoločnosti a daňové identifikačné číslo (NIP) príjemcu služby alebo zákazníka.

 

4. PRÍJEMCOVIA ÚDAJOV V ONLINE OBCHODE

 

5. PROFILOVANIE V ONLINE OBCHODE

 

6. PRÁVA OSOBY, KTORÉ SA TÝKAJÚ ÚDAJOV O ÚDAJOCH

 

7. COOKIES V OBCHODE ONLINE, PREVÁDZKOVÉ ÚDAJE A ANALYTICS

 

8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA