Sťažností tovar

SŤAŽNOSTI VÝROBKU SPOTREBITEĽA NA ZÁKLADE ZÁKONA

 

DÔVODY NA SŤAŽNOSTI

Za nesúlad tovaru so zmluvou

Na základe záruky

  Vzťahuje sa na kúpne zmluvy uzavreté do 24. decembra 2014 Vzťahuje sa na kúpne zmluvy uzatvorené od 25. decembra 2014
PRÁVNY ZÁKLAD
Zákon o osobitných podmienkach predaja pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení Občianskeho zákonníka z 27. júla 2002 (Zbierka zákonov č. 141, položka 1176, v znení neskorších predpisov) a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov Zákon o občianskom zákonníku z 23. apríla 1964 (Zbierka zákonov č. 16, bod 93, v znení neskorších predpisov) a ďalšie všeobecne platné právne predpisy
ZÁKLADNÉ PODMIENKY ZODPOVEDNOSTI PREDAJCU

Predajca zodpovedá zákazníkovi, ak je produkt v čase jeho vydania v rozpore s kúpnou zmluvou.

Niezgodność towaru z umową

V prípade individuálnej dohody o vlastnostiach produktu sa predpokladá, že je v súlade s kúpnou zmluvou, ak zodpovedá opisu poskytnutému predávajúcim alebo má vlastnosti vzorky alebo vzoru predloženého zákazníkovi, a tiež, či je to vhodné na účel, ktorý zákazník určí pri uzatvorení kúpnej zmluvy, pokiaľ Predajca nemá námietky proti takémuto použitiu Produktu.

V prípadoch, na ktoré sa nevzťahujú vyššie uvedené prípady, sa predpokladá, že výrobok je v súlade s kúpnou zmluvou, ak je vhodný na účel, na ktorý sa tento druh výrobku obvykle používa, a ak jeho vlastnosti zodpovedajú charakteristikám tohto typu produktu. Rovnaká domnienka sa predpokladá, ak Produkt spĺňa očakávania týkajúce sa Produktu tohto druhu na základe verejných záruk Predávajúceho, výrobcu alebo jeho zástupcu; do úvahy sa berú najmä záruky vyjadrené v označení výrobku alebo v reklame týkajúce sa vlastností produktu vrátane dátumu, do ktorého ich má výrobok uchovávať.

Vierohodnosť výrobcu sa považuje za záruku osoby, ktorá uvádza výrobok do domáceho obehu v rámci svojej podnikateľskej činnosti, a osoby, ktorá tvrdí, že je výrobcom umiestnením jeho mena, ochrannej známky alebo iného rozlišovacieho označenia na výrobok.

Nesúlad produktu s kúpnou zmluvou sa tiež považuje za nesprávny pri inštalácii a uvedení do prevádzky, ak tieto činnosti vykonal na základe kúpnej zmluvy predajca alebo osoba, za ktorú zodpovedá, alebo zákazník podľa pokynov získaných pri predaji.

Oslobodenie predávajúceho od zodpovednosti

Predajca nezodpovedá za nesúlad Produktu s Kúpnou zmluvou, keď Zákazník vedel o tomto nesúlade alebo by mal o tom primerane vedieť.

Predávajúci nie je viazaný zárukou uvedenou v čl. 4, ak preukázal, že nevedel o vierohodnosti alebo, podľa primeraného úsudku, nemohol vedieť alebo že to nemohlo ovplyvniť rozhodnutie kupujúceho uzavrieť zmluvu alebo že jeho obsah bol pred uzavretím zmluvy opravený.

Predávajúci zodpovedá zákazníkovi, ak má predávaný produkt fyzickú alebo právnu vadu (záruku).

 

Fyzická chyba

Predávajúci zodpovedá v rámci záruky za fyzické vady, ktoré existovali v čase, keď nebezpečenstvo prešlo na zákazníka alebo ktoré vzniklo z dôvodu, ktorý je súčasťou predávaného produktu súčasne.

Fyzická chyba je nesúlad produktu predaného s kúpnou zmluvou. Predávaný produkt najmä nespĺňa podmienky kúpnej zmluvy, ak:

 1. nemá vlastnosti, ktoré by mal mať Produkt tohto druhu kvôli účelu uvedenému v kúpnej zmluve alebo vyplývajúcemu z okolností alebo miesta určenia;
 2. nemá vlastnosti, ktoré predajca poskytol zákazníkovi, vrátane predloženia vzorky alebo vzoru;
 3. nie je vhodný na účel, o ktorom zákazník informoval predávajúceho pri uzatváraní kúpnej zmluvy, a predávajúci proti tomu nevzniesol žiadne námietky;
 4. bol dodaný zákazníkovi v neúplnom stave.

Ak je zákazníkom spotrebiteľ, s vierohodnosťou predávajúceho sa zaobchádza rovnako ako s verejnými zárukami výrobcu alebo jeho zástupcu, osoby, ktorá umiestňuje výrobok na trh v rámci svojej podnikateľskej činnosti, a osoby, ktorá uvedením svojho mena, ochrannej známky alebo ako výrobca sa uvedie ďalšie rozlišovacie označenie.

Predávaný produkt má fyzickú chybu aj v prípade nesprávnej inštalácie a uvedenia do prevádzky, ak tieto činnosti vykonal Predávajúci alebo tretia strana, za ktorú je Predávajúci zodpovedný, alebo Zákazník, ktorý sa riadil pokynmi od Predávajúceho.

Právna vada

Predajca zodpovedá zákazníkovi, ak je predávaný produkt majetkom tretej strany alebo ak je zaťažený právami tretej strany, ako aj vtedy, ak obmedzenie v používaní alebo nakladaní s výrobkom vyplýva z rozhodnutia alebo rozhodnutia príslušného orgánu; v prípade predaja práva je predávajúci tiež zodpovedný za existenciu práva.

Oslobodte predajcu od zodpovednosti

Predávajúci je zbavený zodpovednosti v rámci záruky, ak zákazník v čase uzavretia kúpnej zmluvy vedel o chybe.

Ak sú predmetom kúpnej zmluvy produkty označené iba podľa druhu alebo výrobkov, ktoré sa majú v budúcnosti vytvoriť, je predávajúci zbavený zodpovednosti v rámci záruky, ak zákazník v čase dodávky tovaru vedel o vade. Toto ustanovenie sa neuplatňuje, ak je spotrebiteľ spotrebiteľom.

Predávajúci nezodpovedá zákazníkovi, ktorý je spotrebiteľom, za to, že predávaný produkt nemá vlastnosti vyplývajúce z vyššie uvedených verejných záruk, ak tieto uistenia nepoznal, alebo ak podľa primeraného posúdenia nemohol vedieť alebo nemohol ovplyvniť rozhodnutie zákazníka o uzavretí kúpnej zmluvy alebo o opravení ich obsahu pred uzavretím kúpnej zmluvy.

ZÁKLADNÉ SPOTREBITEĽSKÉ PRÁVOMOCI

Tieto práva majú spravidla dvojkrokový charakter , čo znamená, že zákazník môže prejsť do druhej fázy práv až po vyčerpaní práv z prvej fázy:

 1. fáza: oprava / výmena

  Ak je produkt v rozpore s kúpnou zmluvou, môže zákazník požiadať o jeho uvedenie do súladu s kúpnou zmluvou bezplatnou opravou alebo výmenou za novú, pokiaľ oprava alebo výmena nie je možná alebo si nevyžaduje nadmerné náklady. Pri posudzovaní nadmerných nákladov sa prihliada na hodnotu produktu v súlade s kúpnou zmluvou, ako aj na typ a stupeň zisteného nesúladu, ako aj na nepríjemnosti, ktorým by inak bol vystavený zákazník.

 2. fáza: zníženie ceny / refundácia

  Ak zákazník z vyššie uvedených dôvodov nemôže požadovať opravu alebo výmenu, alebo ak predávajúci takúto požiadavku nevyhovie včas alebo ak by oprava alebo výmena vystavila zákazníka závažným nepríjemnostiam, má právo požadovať primerané zníženie ceny alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy. , Zákazník nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak nesúlad produktu s kúpnou zmluvou nie je významný. Pri určovaní vhodného času na opravu alebo výmenu sa musí brať do úvahy druh produktu a účel jeho nákupu.

Tieto práva sú spravidla rovnocenné , čo znamená, že zákazník môže okamžite využiť prvú aj druhú skupinu práv:

 1. skupina: zníženie ceny / refundácia

  Ak má predávaný produkt vadu, môže zákazník predložiť vyhlásenie o znížení ceny alebo odstúpení od kúpnej zmluvy, pokiaľ predávajúci okamžite a bez neprimeraných nepríjemností pre zákazníka nevymení chybný produkt za vadný produkt alebo ho neodstráni. Toto obmedzenie neplatí, ak už Produkt bol nahradený alebo opravený Predávajúcim alebo Predávajúci nesplnil povinnosť vymeniť Produkt za výrobok bez vád alebo odstrániť vadu. Znížená cena by mala zostať v pomere k cene vyplývajúcej z kúpnej zmluvy, v ktorej hodnota produktu s vadou zostáva hodnote produktu bez vady. Zákazník nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak je vada zanedbateľná.

  Ak je zákazník spotrebiteľom, namiesto odstránenia vady navrhnutej predávajúcim v súlade s vyššie uvedenými ustanoveniami, požiadajte o výmenu produktu za jeden bez vád alebo namiesto výmeny produktu, požadujte odstránenie vady, pokiaľ nie je nemožné uviesť produkt do súladu s kúpnou zmluvou spôsobom, ktorý si zákazník zvolil. alebo by si to vyžadovalo nadmerné náklady v porovnaní s metódou navrhnutou predajcom. Pri posudzovaní nadmerných nákladov sa berie do úvahy hodnota Produktu bez vád, typ a závažnosť zistenej chyby, ako aj nepríjemnosti, ktorým by inak bol Zákazník vystavený.

  Ak sú iba niektoré z predaných Produktov vadné a je možné ich bez akýchkoľvek vád odpojiť od Produktov bez toho, aby došlo k poškodeniu oboch strán, právo zákazníka na odstúpenie od zmluvy je obmedzené na chybné Produkty.

 2. skupina: oprava / výmena

  Ak má predávaný produkt vadu, môže zákazník požiadať o výmenu produktu za bezchybný alebo o odstránenie vady. Predávajúci je povinný vymeniť chybný výrobok za výrobok bez vád alebo odstrániť vadu v primeranej lehote bez zbytočného nepohodlia pre zákazníka. Predajca môže odmietnuť vyhovieť žiadosti zákazníka, ak je vadný produkt v súlade s kúpnou zmluvou spôsobom, ktorý si zvolil zákazník, nemožný alebo by si vyžadoval nadmerné náklady v porovnaní s druhým možným spôsobom dosiahnutia súladu s kúpnou zmluvou.

MIESTO A SPÔSOB SŤAŽOVANIA

Sťažnosť môže podať zákazník, napríklad:

 • osobne na adrese: ul. Leśna 7, 63-648 Słupia pod Kępnem;
 • písomne na túto adresu: ul. Leśna 7, 63-648 Słupia pod Kępnem;
 • telefonicky na telefónnom čísle: 509 206 577.
 • v elektronickej forme prostredníctvom e-mailu na túto adresu: biuro@marmex.pl;
 • v elektronickej forme prostredníctvom kontaktného formulára umiestneného na webovej stránke Internetového obchodu na karte "Kontakt".
DODÁVANIE ODPORÚČANÉHO VÝROBKU

Odporúča sa, aby zákazník v opise reklamácie uviedol nasledujúce informácie - uľahčí a urýchli posúdenie reklamácie zo strany predávajúceho:

 1. informácie a okolnosti týkajúce sa predmetu sťažnosti, najmä druh a dátum nedodržania / chyby;
 2. požadovanie toho, ako uviesť výrobok do súladu s kúpnou zmluvou alebo vyhlásenie o znížení ceny alebo odstúpení od kúpnej zmluvy; a
 3. kontaktné údaje odosielanie sťažnosti.

Vyššie uvedené požiadavky sú iba odporúčaniami a neovplyvňujú účinnosť podaných sťažností bez odporúčaného popisu sťažnosti.

DODÁVANIE ODPORÚČANÉHO VÝROBKU

Ak predávajúci odpovie na sťažnosť zákazníka alebo na uplatnenie práv zákazníka vyplývajúcich z nesúladu Produktu s kúpnou zmluvou / zárukou, bude potrebné poskytnúť Produkt Predávajúcemu, Predávajúci bude požiadaný Predávajúcim o dodanie Produktu na náklady Predávajúceho na adresu Street. Leśna 7, 63-648 Słupia neďaleko Kępno . Ak by však z dôvodu druhu nesúladu / vady, typu produktu alebo spôsobu jeho montáže bolo dodanie Produktu Zákazníkom nemožné alebo nadmerne ťažké, je Zákazník povinný sprístupniť Produkt Predávajúcemu v mieste, kde sa nachádza Produkt.

Vyššie uvedená požiadavka na poskytnutie produktu nemá vplyv na priebeh termínu, v ktorom má predávajúci odpovedať na sťažnosť zákazníka a neporušuje právo zákazníka - v prípade reklamácie v rámci záruky - žiadosť predávajúceho o demontáž vadného produktu a opätovnú inštaláciu produktu po výmene produktu. bez vád alebo odstránenia vady uvedenej v čl. 561 [1] Občianskeho zákonníka.

ODPOVEDE NA PREDAJCU
Predávajúci na sťažnosť zákazníka odpovie okamžite, najneskôr do 14 kalendárnych dní odo dňa jeho podania. Ak predávajúci nezareaguje v uvedenej lehote, znamená to, že predávajúci považoval sťažnosť za opodstatnenú.
MIMORIADNE METÓDY SKÚŠANIA SŤAŽNOSTÍ A VYŠETROVANIA REKLAMÁCIÍ A PRAVIDIEL PRÍSTUPU K TÝMTO POSTUPOM

Podrobné informácie o možnosti zákazníka, ktorý je spotrebiteľom, využiť mimosúdne prostriedky riešenia sťažností a odškodnenia, ako aj pravidlá prístupu k týmto postupom, sú k dispozícii v ústredí a na webových stránkach poviatských (obecných) ombudsmanov v oblasti ochrany spotrebiteľa, sociálnych organizácií, ktorých zákonné úlohy zahŕňajú ochranu spotrebiteľa, vojvodstvo Obchodné inšpekcie a nasledujúce internetové adresy Úradu pre hospodársku súťaž a ochranu spotrebiteľa:

 • http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
 • http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz
 • http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

Zákazník, ktorý je spotrebiteľom, má okrem iného tieto možnosti použitia metód mimosúdneho riešenia sťažností a nápravy:

 • Zákazník má právo obrátiť sa na stály priateľský súd pre spotrebiteľov uvedený v čl. 37 zákona z 15. decembra 2000 o obchodnej inšpekcii (Vestník zákonov 2001 č. 4 bod 25 v znení neskorších predpisov) so žiadosťou o vyriešenie sporu vyplývajúceho z uzatvorenej kúpnej zmluvy. Pravidlá organizácie a fungovania stálych rozhodcovských súdov pre spotrebiteľov sú stanovené v nariadení ministra spravodlivosti z 25. septembra 2001 o pravidlách organizácie a fungovania stálych rozhodcovských súdov pre spotrebiteľov. (Journal of Laws 2001, č. 113, položka 1214).
 • Zákazník má právo obrátiť sa na provinčného inšpektora obchodnej inšpekcie v súlade s čl. 36 zákona z 15. decembra 2000 o obchodnej inšpekcii (Zbierka zákonov 2001 č. 4 bod 25 v znení neskorších predpisov), so žiadosťou o začatie mediačného konania týkajúceho sa priateľského urovnania sporu medzi zákazníkom a predávajúcim. Informácie o zásadách a spôsobe mediácie, ktoré vedie provinčný inšpektor obchodnej inšpekcie, sú k dispozícii v kanceláriách a na webových stránkach jednotlivých provinčných inšpektorátov obchodnej inšpekcie.
 • Zákazník môže získať bezplatnú pomoc pri riešení sporu medzi zákazníkom a predávajúcim, a to aj prostredníctvom bezplatnej pomoci poviatskeho (mestského) ombudsmana pre spotrebiteľa alebo sociálnej organizácie, ktorej zákonné úlohy zahŕňajú ochranu spotrebiteľa (napr. spotrebiteľská federácia, spotrebiteľské združenie) polish). Poradenstvo poskytuje Spotrebiteľská federácia v rámci bezplatnej zákazníckej asistenčnej linky 800 007 707 a Združenie poľských spotrebiteľov na e-mailovej adrese adv@dlakonsumentow.pl.