Informácie pre spotrebiteľa o práve na odstúpenie od zmluvy na diaľku

 

Ako spotrebiteľ máte právo odstúpiť od zmluvy uzatvorenej v internetovom obchode do 14 dní bez uvedenia dôvodu. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď ste sa stali držiteľmi veci, alebo keď ste sa stali držiteľmi tretej strany, ktorá nie je prepravcom. Ak chcete uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy, musíte nás informovať o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom). Môžete poslať výpis, napríklad:

Vzor vzorového formulára na odstúpenie od zmluvy je uvedený v prílohe 2 k zákonu o právach spotrebiteľov a je k dispozícii dodatočne na našej webovej stránke nižšie. Môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý však nie je povinný.

Na splnenie lehoty na odstúpenie od zmluvy stačí zaslať informácie týkajúce sa uplatnenia vášho práva na odstúpenie od zmluvy pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy.

V prípade odstúpenia od tejto zmluvy vám vrátime všetky platby, ktoré ste dostali, vrátane nákladov na doručenie (s výnimkou dodatočných nákladov vyplývajúcich z vami zvoleného spôsobu doručenia, ktorý je iný ako najlacnejší obvyklý spôsob doručenia, ktorý ponúkame), a to bezodkladne, v každom prípade však neskôr ako 14 dní odo dňa, keď sme boli informovaní o vašom rozhodnutí uplatniť právo na odstúpenie od tejto zmluvy. Vrátenie platieb sa uskutoční pomocou rovnakých spôsobov platby, aké ste použili pri pôvodnej transakcii, pokiaľ ste sa výslovne nedohodli inak; v žiadnom prípade vám v súvislosti s touto refundáciou nebudú účtované žiadne poplatky. Môžeme zadržať vrátenie platby, kým nedostaneme položku alebo kým nedostaneme dôkaz o jej zaslaní späť, podľa toho, čo nastane skôr.

Ak ste položku dostali, pošlite ju späť alebo nám ju dajte na adresu: ul. Leśna 7, 63-648 Słupia neďaleko Kępno, okamžite av každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa, keď ste nás informovali o odstúpení od tejto zmluvy. Lehota je dodržaná, ak položku pošlete späť pred uplynutím 14 dní. Budete musieť znášať priame náklady na vrátenie tovaru. Ste zodpovední iba za zníženie hodnoty vecí, ktoré sú výsledkom jej používania iným spôsobom, ako bolo potrebné na zistenie povahy, vlastností a fungovania veci.

 

VZOR FORMULÁRA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY